Narxoz университетінің экономикалық колледжі

Этникалық кодекс